ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Általános szerződési feltételek a travelrunner.hu weboldalon keresztül történő versenyregisztrációra, szolgáltatás igénybevételre vonatkozóan.
Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák travelrunner.hu Kft (székhely: 1211 Budapest, Petz Ferenc u. 28. 10 em. 108. adószám: 27063897-1-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezőérvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: travelrunner.hu Kft
A szolgáltató székhelye: 1211 Budapest, Petz Ferenc u. 28. 10 em. 108
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@travelrunner.hu
Cégjegyzékszáma:01-09-347418
Adószáma: 27063897-1-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai:06-703818528
A szerződés nyelve: magyar
Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes, Szolgáltató köteles figyelmeztetni Megrendelőt az ÁSZF módosítására, kifizetett Szolgáltatásra csak a Megrendelő beleegyezésével érvényes az új ÁSZF, kivéve, ha a módosítás a Megrendelő számára egyértelműen csak előnyökkel szolgál.
1.3. A travelrunner.hu weboldalon megjelenő tartalmak a travelrunner.hu Kft tulajdonát képezik, a Kft engedély nélkül nem másolhatók részben vagy egészben. A Szolgáltatás igénybevevője ezúton belegyezik, hogy a travelrunner.hu által szervezett eseményeken készült képeket a Kft a facebook, és weboldalon megjelentethesse, azokat promóciós célokra használhassa.
1.4. Adatkezelési szabályok a travelrunner. hu weboldalon külön elérhető. Arról a Szolgáltatás igénybevevője tájékozódhat.
1.5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A Kft Szolgáltatása utazásszervezés, amelyek fő célja, hogy az Igénybevevők futóversenyeken, közösségi futásokon való nevezése illetőleg ezzel kapcsolatos ügyek intézését, illetve annak elősegítésére, hogy az adott eseményen, mint futó, kísérő, szurkoló a Megrendelő részt vegyen. Amennyiben a szolgáltatás kiírás tartalmazza, akkor szállást, és étkezést is tartalmaz a csomag.
Közösségi futások szervezése.
Futással kapcsolatos termékek értékesítése.
1.6. A Megrendelőt a Szolgáltatási csomag kiírásában a Szolgáltató tájékoztatja a szolgáltatás pontos tartalmától, ami az esemény függvényében változhat. A szolgáltatás árra tartalmazza az ÁFÁ-t
1.7. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a Szolgáltatás nevét, leírását, és adott esetben fotót jeleníttet meg. A Szolgáltatás adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Pl. az adott futó verseny korábbi évekről származó fotói.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
1.9. Rendelés menete
Weboldalon a Szolgáltató részletesen megadja az esemény leírását, és annak tartalmát. A jelentkezéskor a megrendelő az esemény jelentkezési lap kitöltésével regisztrált, itt kötelező megadnia a szervezéshez, számlázáshoz szükséges adatokat, amelyet a Szolgáltató kezel a szükséges mértékben. A jelentkezési lap kitöltése után a Szolgáltató díjbekérőt küld elektronikusan a Jelentkező felé. A Szolgáltatás akkor lesz érvényes, ha a díjbekérőben szereplő összeget az előírt határidőben befizeti a Jelentkező.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben a verseny, vagy utazás meghiúsul, vagy a Megrendelő a versenyen bármely okból kifolyólag nem indul el, a versenyen megsérül vagy a verseny feladására kényszerül.
A díjbekérő megfizetése után a szolgáltatás nem lemondható, azaz a Szolgáltatási díj összege nem téríthető vissza lemondás esetén sem. Ez akkor is érvényes, ha a díjbekérőn csak részösszeg szerepel, lemondás esetén ennek visszafizetésére nincs mód. A Megrendelőnek van lehetősége a Szolgáltatást másra átruházni. A Szolgáltatási díj az utasbiztosítás díját nem tartalmazza! Ha a Megrendelő nem rendelkezik utasbiztosítással az ebből eredő károkért, költségekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás a tájékoztatásnak megfelelően külföldi országban történik túlnyomóan.
1.10. Fizetési lehetőségek
Szolgáltatások igénybevételére a weblapon szereplő lehetőségekkel van mód (átutalás,  kártyás fizetés, paypal fizetés). A nyomon követhetőség érdekében a Kft egyelőre nem kíván készpénzes fizetést lehetővé tenni.
1.11 A Szolgáltató weboldalon keresztül érkező Szolgáltatás megrendeléseket díjbekérővel igazolja vissza elektronikus úton a lehető leghamarabb. Amennyiben a díjbekérő az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított elvárható határidőn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A díjbekérő határidőn belül történő meg nem fizetése a Szolgáltatás igénybevételének törlését eredményezi.
A jelentkezések feldolgozása és teljesítés
1.12. A Szolgáltatások igénybevételének visszaigazolása, díjbekérők kiküldése folyamatosan történik hétköznaponként. Legkésőbb 2 munkanapon belül.
1.13. A teljesítés részletes tartalmáról az eseményben adott tájékoztatásban szerepel információ. Az esemény előtt legkésőbb 24 órával a megadott elektronikus elérhetőségen pontos információt szolgáltat. Szolgáltató, vagy képviselője minden egyes Szolgáltatás igénybevételkor személyesen is közreműködik, és az Igénybe vevő rendelkezésére áll, szóbeli tájékoztatást ad.
1.14. Ha Szolgáltató vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a meghatározott esemény lemondásra kerül köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. A verseny meghiúsulása esetén visszatérítés nem jár, hacsak a Versenyszervező visszatérítést nem ad a Szolgáltató részére. Lemondás esetén a nevezést csak akkor van mód átíratni, ha ezt a Versenyszabályzat lehetővé teszi. A nevezés átruházása lemondás esetén a Megrendelő felelőssége. Igény esetén a Szolgáltató ebben segítséget nyújt, de nem vállalja ennek, sikerességének felelősségét.
1.15. A jelentkezés 28 nappal a verseny dátuma előtt lemondható. Ez esetben a befizetett előleg nem jár vissza. Ha az utazás teljes összege befizetésre került akkor 28-14 nap közt a jelentkezési díj 40% jár vissza. 14 nappal a verseny előtt már nem jár vissza a befizetett díj. A nevezési díj nem tartalmazza a visszafizetés összegét. 
1.16. Amennyiben a verseny vis maior miatt elmarad, vagy a versenyszervező az esemény meg nem tartása mellett dönt a Szolgáltató a Versenyszervező hivatalos tájékoztatása után tudd érdemben teljes körű tájékoztatást adni a lehetőségekről. Maga a törlés tényének bejelentése után akár még jelentős idő eltelhet, míg a hivatalos tájékoztató minden lehetséges megoldásról kiközlésre kerül (halasztás, virtuális verseny, át lehet e vinni következő évekre stb. ). A pandémiás helyzet megjelenése a Versenyszervezőket nem egyszerű döntési helyzetbe hozta, amelyeket nem egyszerű meghozni. A Szolgáltató kénytelen megvárni, míg Versenyszervező a lehetséges módozatokról hivatalos közlést nem ad ki, anélkül nem tudja érdemben az Ügyfelet tájékoztatni.
Elállás joga
1.16. A Megrendelőnek csak a díjbekérő befizetése előtt van lehetősége a meg nem fizetéssel a Szerződéstől elállni.
1.17. Az elállási joggal csak a díjbekérő be nem fizetésével élhet. Mivel Szolgáltató közvetített szolgáltatást forgalmaz így visszafizetés nem áll módjában. Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltatás átruházására, amennyiben a versenyszabályzat lehetővé teszi a versenyzési jog átruházására. A Szolgáltató lehetővé teszi, amennyiben lehetősége van rá, segíti az átruházást, de ennek felelősségét nem vállalja, az ebből eredő kockázatokat nem viseli.
Panaszkezelés
1.18. A panaszokat a travelrunner.hu Kft a fent jelzett email címén fogadja. Azokra a lehető leghamarabb válaszol. A közvetített szolgáltatókkal, kapcsolatos panaszokkal kapcsolatban a Szolgáltató a problémákat továbbítja, illetve igyekszik úgy figyelembe venni – akár más közvetített Szolgáltató választásával – hogy az Igénybe vevő a lehető legszínvonalasabb szolgáltatásban részesüljön.
Vegyes rendelkezések
1.19. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni