Az
adatkezelési tájékoztató célja

Jelen
dokumentum célja, hogy Sándor Szilvia (EV), mint adatkezelő (a
továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő
szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő
adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és
védelmi intézkedéseket.

Az
Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit,
partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt,
akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető
– kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során
érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok
kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről
eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az
Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat,
rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag
kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza,
valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott
adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos
adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő
kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs
önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra
és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési,
szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok
betartása és betartatása érdekében.

Az
Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a
travelrunner.hu weboldalon érhető el. Az Adatkezelési
tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a
közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége
mellett.

Az
Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő cégadatai

A
szolgáltató neve: Sándor Szilvia (EV)

A
szolgáltató székhelye: 1211 Budapest, Petz Ferenc u. 28. 10 em.
108

A
szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
levelezési címe: info@travelrunner.hu

Adószáma: 

Nyilvántartásban
bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai:06-703818528

Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi
kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető
meg:

info@travelrunner.hu

Az
Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket
(e-mail) a A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje.
pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig
őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre
kerülnek.

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Név: Sándor Szilvia

Telefonszám:
06703818528

Email
cím:info@travelrunner.hu

Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

Online regisztrációs során megadandó személyes adatok

Az
adatkezelés jogalapja: az Érintett online alapú hozzájárulása

Az
adatkezelés célja: Annak biztosítása, hogy az Érintett a
Szolgáltató Szolgáltatását igénybe tudja venni, a Szolgáltatás
előfeltételéül szolgáló díjbekérő kiállításra tudjon
kerülni, és megküldésre kerüljön az Érintett részére

Az
adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Adatok meg nem adása a díjbekérő kiállítását, és ezzel a
szolgáltatás nyújtását ellehetetleníti.

Az
adatkezelésben kezelt adatok:

név

cím

email
cím

telefonszám

születési
idő

Az
adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Szolgáltatáshoz
szükséges időmértékig. A Szolgáltatás igénybevétele után
törlésre kerülnek. Amennyiben a díjbekérő kifizetése nem
történik meg és ezzel az igénybevevő eláll az igénybevételtől
az adatok törlésre kerülnek ebben az időpontban.

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online
ügyintézéshez az alábbi adatokat szükséges megadni:

név

cím

email
cím

telefonszám

születési
idő

Az
adatkezelés jogalapja: az Érintett online alapú hozzájárulása.

Az
adatkezelés célja: Annak biztosítása hogy az Érintett a
Szolgáltató Szolgáltatását igénybe tudja venni

Az
adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Adatok meg nem adása a szolgáltatás nyújtását ellehetetleníti.

Adatkezelő
nem zárja ki, hogy a Szolgáltatás nyújtása során további
adatokat kér be a Szolgáltatás érdekében. Adatnyújtó
hozzájárul a válaszával, hogy a Szolgáltató ezen adatokat
kezelje.

Az
adatkezelésben kezelt adatok:

név

cím

email
cím

telefonszám

születési
idő

Az
adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Szolgáltatás
igénybevételének lezárásáig.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok

név

cím

email
cím

telefonszám

születési
idő

Az
adatkezelés jogalapja: az Érintett online alapú hozzájárulása.

Az
adatkezelés célja: Annak biztosítása, hogy az Érintett a
Szolgáltató Szolgáltatását igénybe tudja venni.

Az
adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Adatok meg nem adása a szolgáltatás nyújtását ellehetetleníti.

Adatkezelő
nem zárja ki, hogy a Szolgáltatás nyújtása során további
adatokat kér be a Szolgáltatás érdekében. Adatnyújtó
hozzájárul a válaszával, hogy a Szolgáltató ezen adatokat
kezelje.

Az
adatkezelésben kezelt adatok:

név

cím

email
cím

telefonszám

születési
idő

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Szolgáltatás igénybevételének lezárásáig.

Technikai
adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükséges

Az adatkezelés célja: a jogszabályi megfelelés, az Igénybevevő tájékoztatása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: jogszabályi feltételeknek való nem megfelelés, vagy az Igénybevevő nem tudja a szolgáltatást igénybe venni.

Az
adatkezelésben kezelt adatok:

név

cím

születési
idő

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Legfeljebb a jogszabályokban meghatározott időtartam

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

1.1A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

Az
adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő
a Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok.
pontban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését,
minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott
megadott jogalap alapján, a Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok.
pontban felsorol jogszabályok szerint végzi.

A
személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes
hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett
bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő
egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán,
bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén,
köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni,
átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő
gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott
jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják
kifejezetten.

Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő
a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján
végzi:

GDPR
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.
április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
(Ptk.);

2013.
évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Az adatok tárolása és biztonsága

Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő
a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A
rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak
elhelyezve:

Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő
a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített
és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer
üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és
továbbított adatok információbiztonsági alap attribútumainak
megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

Sértetlenségéről
(Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;

Bizalmasságáról
(Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat
nem meghaladó mértékben férnek hozzá;

Rendelkezésre
állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára
hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási
időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen
rendelkezésre áll.

Adatkezelő
a kezelt adatokat:

szervezeti,
működési,

fizikai
biztonsági,

információbiztonsági

Védelmi
intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a
védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi
intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek
hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja
ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi
szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés,
jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű
nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés,
adatvesztés, adat megsemmisülés elleni védelmet célozzák.

Adattovábbítás,
adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az
adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai
jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági
rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő
mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket,
feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az
Adatkezelő az adatokat harmadik személyeknek csak a Szolgáltatás
mértékében adja tovább. A Szolgáltatás igénybevételének
előfeltétele az adatok továbbítása a Közvetített Szolgáltatók
felé a szükséges mértékig.

Érintett
jogai

Az
Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival
kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt
jogokkal élhet.

Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az
Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:

az
adatkezelés céljai;

az
Érintett személyes adatok kategóriái;

azon
címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel
a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve
különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;

a
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

az
Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés
korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;

panasz
benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

ha
az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra
vonatkozó minden elérhető információ;

az
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is,
valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír,
és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az
Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja.
Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként
kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..

Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,
az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll::

személyes
adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az
Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az
Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a
személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a
személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez
törölni kell;

a
személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került
sor.

Az
adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz
való jog gyakorlása céljából;

a
személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából;

a
népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

Közérdek
alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi
kutatási-, vagy statisztikai célból;

jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az
Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az
Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az
adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését,
és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy

az
Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Érintett jogos indokaival szemben.

Ha
az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az
Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga (21. cikk)

Az
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást (22.cikk)

Az
Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy
őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az
Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó
hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogai
megsértése esetén az Érintett a Az Adatkezelő elérhetőségei.
pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője
pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet
tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek
eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz
fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságot.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
elérhetősége

Megnevezés:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel:
+36 (1) 391-1400

Fax:
+36 (1) 391-1410

E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:
http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

Hatósági
megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló
egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet
köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő
törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására,
amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül
szükséges.