Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a travelrunner.hu Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a travelrunner.hu weboldalon érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő cégadatai

A szolgáltató neve: travelrunner.hu Kft

A szolgáltató székhelye: 1211 Budapest, Petz Ferenc u. 28. 10 em. 108

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@travelrunner.hu

Cégjegyzékszáma:01-09-347418

Adószáma: 27063897-1-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai:06-703818528

Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

info@travelrunner.hu

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Név: Sándor Szilvia

Telefonszám: 06703818525

Email cím:info@travelrunner.hu

Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

Online regisztrációs során megadandó személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett online alapú hozzájárulása

Az adatkezelés célja: Annak biztosítása, hogy az Érintett a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe tudja venni, a Szolgáltatás előfeltételéül szolgáló díjbekérő kiállításra tudjon kerülni, és megküldésre kerüljön az Érintett részére

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatok meg nem adása a díjbekérő kiállítását, és ezzel a szolgáltatás nyújtását ellehetetleníti.

Az adatkezelésben kezelt adatok:

név

cím

email cím

telefonszám

születési idő

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Szolgáltatáshoz szükséges időmértékig. A Szolgáltatás igénybevétele után törlésre kerülnek. Amennyiben a díjbekérő kifizetése nem történik meg és ezzel az igénybevevő eláll az igénybevételtől az adatok törlésre kerülnek ebben az időpontban.

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézéshez az alábbi adatokat szükséges megadni:

név

cím

email cím

telefonszám

születési idő

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett online alapú hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Annak biztosítása hogy az Érintett a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe tudja venni

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatok meg nem adása a szolgáltatás nyújtását ellehetetleníti.

Adatkezelő nem zárja ki, hogy a Szolgáltatás nyújtása során további adatokat kér be a Szolgáltatás érdekében. Adatnyújtó hozzájárul a válaszával, hogy a Szolgáltató ezen adatokat kezelje.

Az adatkezelésben kezelt adatok:

név

cím

email cím

telefonszám

születési idő

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Szolgáltatás igénybevételének lezárásáig.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok

név

cím

email cím

telefonszám

születési idő

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett online alapú hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Annak biztosítása, hogy az Érintett a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe tudja venni.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatok meg nem adása a szolgáltatás nyújtását ellehetetleníti.

Adatkezelő nem zárja ki, hogy a Szolgáltatás nyújtása során további adatokat kér be a Szolgáltatás érdekében. Adatnyújtó hozzájárul a válaszával, hogy a Szolgáltató ezen adatokat kezelje.

Az adatkezelésben kezelt adatok:

név

cím

email cím

telefonszám

születési idő

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Szolgáltatás igénybevételének lezárásáig.

Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükséges

Az adatkezelés célja: a jogszabályi megfelelés, az Igénybevevő tájékoztatása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: jogszabályi feltételeknek való nem megfelelés, vagy az Igénybevevő nem tudja a szolgáltatást igénybe venni.

Az adatkezelésben kezelt adatok:

név

cím

születési idő

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Legfeljebb a jogszabályokban meghatározott időtartam

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

1.1A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok. pontban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok. pontban felsorol jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Az adatok tárolása és biztonsága

Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:

Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alap attribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

Sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;

Bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;

Rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

szervezeti, működési,

fizikai biztonsági,

információbiztonsági

Védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adat megsemmisülés elleni védelmet célozzák.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyeknek csak a Szolgáltatás mértékében adja tovább. A Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az adatok továbbítása a Közvetített Szolgáltatók felé a szükséges mértékig.

Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az Érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;

panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..

Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll::

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a Az Adatkezelő elérhetőségei. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.